EU Doprava ZDARMA nad 1299,-Kč Všechny produkty zde →
EU Doprava ZDARMA nad 1299,-Kč Všechny produkty zde →
EU Doprava ZDARMA nad 1299,-Kč Všechny produkty zde →
EU Doprava ZDARMA nad 1299,-Kč Všechny produkty zde →

Všechny produkty

Všechny produkty

Výhodné balíčky

Výhodné balíčky

Vlasová péče

Novinka
Vlasová péče
NÁKUPNÍ KOŠÍK
Žádné položky v košíku

Ochrana osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POKYNY K POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIE

/ Zásady a pokyny v oblasti ochrany osobních údajů

poskytnuté provozovatelem subjektu údajů při získávání osobních údajů od subjektu údajů a poučení o cookies internetového obchodu www.freylish.cz /

 I. Provozovatel 

1.1.Totožnost a kontaktní údaje Provozovatele jsou: 

Obchodní jméno: Freylish s.r.o.
Sídlo: Lermontovova 3, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 05, Slovenská republika

Zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu Bratislava III, Oddíl Sro, Vložka číslo 162637/B
IČ: 54756529

DIČ: 2121779781

IČ DPH: SK2121779781
Bankovní účet: Citfin, CZ3420600000000001179292,  1179292/2060, Swift: CITFCZPPXXX

Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty

1.2. E-mailový kontakt a telefonický kontakt na Provozovatele je:

E-mail: hello@freylish.cz

Tel. č.: + 421951003275 

1.3.Adresa Provozovatele pro zasílání dokumentů:

Freylish s.r.o., P.O.BOX 3, 97217 Kanianka, Slovenská republika

1.4.Provozovatel tímto v souladě s článkem 13 ods. 1. a 2. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. května 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), dále v souladu se zákonem č. 18/2018 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 452/2021 Sb. Zákon o elektronických komunikacích, v platném znění, poskytuje subjektu údajů – (kupujícímu), od kterého provozovatel (prodávající) získává osobní údaje, které se ho týkají, následující informační pokyny a vysvětlení:

II. Odkazy

2.1.Tyto zásady a poučení o ochraně osobních údajů jsou součástí Všeobecných obchodních podmínek zveřejněných na webové stránce Prodávajícího.

2.2.Podle §3, odst. 1, písm. n), zákona č. 102/2014 Sb. Prodávající informuje spotřebitele, že neexistují žádné zvláštní příslušné kodexy chování, k jejichž dodržování se prodávající zavázal, přičemž kodexem chování se rozumí dohoda nebo soubor pravidel definujících chování prodávajícího, který se zavázal dodržovat tento kodex chování ve vztahu k jedné nebo více konkrétním obchodním praktikám nebo odvětvím obchodu, pokud tak nestanoví zákon; nebo jiný právní předpis nebo opatření orgánu veřejné moci), které se prodávající zavázal dodržovat, a způsob, jakým se s nimi může spotřebitel seznámit nebo získat jejich text.

III. Zásady ochrany osobních údajů a používání souborů cookie. Pokyny a vysvětlení souborů cookie, skriptů a pixelů

3.1. Provozovatel webových stránek poskytuje následující stručné vysvětlení funkčnosti cookies, skriptů a pixelů:

3.1.1.Cookies jsou textové soubory, které obsahují malé množství informací, které se stáhnou do vašeho zařízení při návštěvě webové stránky. Díky tomuto souboru web uchovává informace o vašich krocích a preferencích (jako jsou přihlašovací jméno, jazyk, velikost písma a další nastavení zobrazení) po určitou dobu, takže je nemusíte znovu zadávat při příští návštěvě webu nebo procházení jeho jednotlivých stránek

Skript je část programového kódu, který slouží ke správné a interaktivní funkci webových stránek. Tento kód běží na serveru provozovatele nebo na vašem zařízení.

Pixely jsou malý, neviditelný text nebo obrázky na webu, které se používají ke sledování návštěvnosti webu. Aby k tomu došlo, jsou různá data ukládána prostřednictvím pixelů.

3.1.2.Cookies jsou rozděleny

Technické nebo funkční cookies – zajišťují správné fungování webových stránek Provozovatele a jejich používání. Tyto soubory cookie jsou používány bez souhlasu.

Statistické cookies – Provozovatel získává statistiky týkající se používání jeho webových stránek. Tyto soubory cookie jsou používány pouze se souhlasem.

Marketingové / reklamní cookies – Slouží k vytváření reklamních profilů a podobných marketingových aktivit. Tyto soubory cookie jsou používány pouze se souhlasem.

3.2.Jak kontrolovat soubory cookie:

3.2.1.Soubory cookie můžete kontrolovat a/nebo smazat podle svého uvážení – podrobnosti naleznete na stránce aboutcookies.org. Můžete vymazat všechny soubory cookie uložené v počítači nebo jiném zařízení a většinu prohlížečů můžete nastavit tak, aby zabránily jejich ukládání.

3.3.Webové stránky Provozovatele používají následující cookies:

Veškeré cookies používané Provozovatelem lze nalézt na stránce https://www.cookieserve.com/ zadáním webové adresy Provozovatele https://www.freylish.cz

Technické nebo funkční cookies – k informacím přistupuje Provozovatel webového sídla. Doba trvání cookie 2 roky.

Statistické cookies – k informacím přistupuje Provozovatel webového sídla. Doba trvání cookie 2 roky.

Marketingové a reklamní cookies – k informacím přistupuje Provozovatel webového sídla. Doba trvání cookie 2 roky.

3.3.1.Cookies zpřístupněné třetím stranám:

Google analytics, Google ADS: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Další informace o ochraně osobních údajů naleznete https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=sk&ref_topic=1008008

Metapixely: Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko. Další informace o ochraně osobních údajů naleznete https://www.facebook.com/about/privacy/

IV: Zpracovávané osobní údaje

4.1.Provozovatel na svých internetových stránkách zpracovává tyto osobní údaje: jméno, příjmení, bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo bydliště, číslo mobilního telefonu, fakturační adresa, doručovací adresa, údaje získané z cookies, IP adresa.

V. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

5.1.Správce jmenoval inspektora ochrany údajů v souladu s Nařízením 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Kontakt: E-mail: hello@freylish.cz Tel. č.: + 421951003275

5.2.Provozovatel je rovněž prodávajícím ve smyslu pojmu uvedeného ve Všeobecných obchodních podmínkách této webové stránky.

 VI. Účely zpracování osobních údajů Subjektu údajů a doba zpracování osobních údajů

6.1.Účely zpracování osobních údajů Subjektu údajů jsou zejména: 

6.1.1.evidence, vytváření a zpracování smluv a údajů o klientech za účelem uzavírání smluv se třetími stranami.

6.1.2.zpracování účetních dokladů a dokladů souvisejících s podnikatelskou činností Provozovatele.

6.1.3.dodržování právních předpisů v souvislosti s archivací dokumentů a dokumentů, např. podle zákona č. 431/2002 Sb., zákona o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a dalších příslušných předpisů.

6.1.4.činnost Provozovatele v souvislosti s plněním požadavku, objednávky, smlouvy a obdobných institucí dotčené osoby.

6.1.5.Newslettery, marketingové a obdobné reklamní aktivity Provozovatele. V případě udělení souhlasu Subjektu údajů Správci s marketingovými a obdobnými reklamními aktivitami. 

6.2.Osobní údaje Subjektu údajů budou Provozovatelem uchovávány pouze po dobu nezbytně nutnou pro účely plnění smlouvy a jejich následné archivace v zákonných lhůtách stanovených Provozovateli zákonem. Pokud Subjekt údajů souhlasil se zasíláním reklamních e-mailů a podobných nabídek, jsou osobní údaje Subjektu údajů zpracovávány pro tyto účely, dokud Subjekt údajů neodvolá svůj souhlas. Nejdéle však po dobu 10 let. 

VII. Právní základ pro zpracování osobních údajů Subjektu údajů

7.1 V případě, že Provozovatel provádí zpracování osobních údajů na základě souhlasu Subjektu údajů, bude toto zpracování zahájeno až po udělení souhlasu Subjektem údajů.

7.2.Pokud Provozovatel zpracovává osobní údaje Subjektu údajů pro účely sjednání předsmluvních vztahů a uzavření a plnění kupní smlouvy a související dodávky zboží, produktů nebo služeb. Subjekt údajů je povinen poskytnout osobní údaje pro řádné plnění kupní smlouvy, jinak plnění nelze zajistit. Osobní údaje pro tento účel jsou zpracovávány bez souhlasu subjektu údajů.

VIII. Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů

8.1.Příjemcem osobních údajů Subjektu údajů budou, nebo alespoň mohou být:

8.1.1.statutární orgány nebo jejich členové Provozovatele.

8.1.2.osoby vykonávající pro Provozovatele pracovní činnost v pracovněprávním nebo obdobném poměru.

8.1.3.obchodní zástupci Provozovatele a další osoby spolupracující s Provozovatelem při plnění úkolů Provozovatele. Pro účely tohoto dokumentu se za zaměstnance Provozovatele považují všechny fyzické osoby vykonávající pro Provozovatele závislou práci na základě pracovní smlouvy nebo dohod o pracích vykonávaných mimo pracovní poměr.

8.1.4.Příjemcem osobních údajů Subjektu údajů budou dále spolupracovníci Provozovatele, obchodní partneři, dodavatelé a smluvní partneři, zejména: účetní společnost, společnost poskytující služby spojené s tvorbou a údržbou software, společnost poskytující právní služby Provozovateli, společnost poskytující poradenství Provozovateli, společnosti zajišťující dopravu a dodávky produktů kupujícím a třetím osobám, marketingové společnosti, společnosti působící sociální sítě, společnosti platebních bran a další platební metody.

8.1.5.Příjemci osobních údajů budou také soudy, orgány činné v trestním řízení, finanční úřad a další státní orgány, pokud tak stanoví zákon. Osobní údaje poskytne Provozovatel daným úřadům a státním institucím na základě a v souladu s právními předpisy Slovenské republiky.

8.1.6.Seznam třetích osob – zpracovatelů a příjemců, kteří zpracovávají osobní údaje Subjektu údajů:

PPL CZ s.r.o., K Borovému 99,Říčany,25101 Říčany u Prahy, Česko – třetí strana zajišťující přepravní služby

Packeta Slovakia s. r. o., se sídlem Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava, IČO: 48136999 – třetí strana zajišťující přepravní služby

Slovak Parcel Service s.r.o., se sídlem Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji

IČO: 31329217 – třetí strana zajišťující přepravní služby 

GoPay s.r.o., Planá 67, 370 01 Planá, Česká republika, IČO: 26046768 – třetí strana zajišťující platební bránu

PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24, Boulevard Royal, 2449, LUXEMBOURG, Lucembursko – třetí strana zajišťující platební bránu 

IX. Informace o předávání osobních údajů do třetích zemí a době jejich uchovávání:

9.1.Neuplatňuje se. Provozovatel nepředává osobní údaje osob do třetích zemí.

X. Poučení o existenci příslušných práv Subjektu údajů:

10.1.Subjekt údajů má mimo jiné následující práva, pokud: 

10.1.1.Bodem 10.1 nejsou dotčena jiná práva Subjektů údajů.

10.1.2.Právo Subjektu údajů na přístup podle čl. 15 Nařízení, které stanoví: 

právo získat od Provozovatele potvrzení, zda zpracovává osobní údaje Subjektu údajů, a pokud ano, v jakém rozsahu. Zároveň, pokud jsou zpracovávány, má právo zjistit jejich obsah a požadovat od Provozovatele informace o důvodu jejich zpracování, zejména informace o: Důvodu jejich zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, o příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou poskytnuty, zejména v případě příjemců ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích, o předpokládané době uchovávání osobních údajů nebo, není-li to možné, informace o kritériích pro jejich určení, o existenci práva požadovat od Provozovatele opravu osobních údajů týkajících se Subjektu údajů nebo jejich vymazaní nebo omezení zpracování a o existenci práva vznést námitku proti takovému zpracování, o právu podat stížnost u dozorového úřadu, pokud osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů, veškeré dostupné informace o jejich zdroji, o existenci automatizovaného rozhodování, včetně profilování, podle čl. 22 odst. 1. a 4. Nařízení a v těchto případech alespoň smysluplné informace o použitém postupu, jakož i o významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování osobních údajů pro Subjekt údajů, o vhodných zárukách podle čl. 46 Nařízení týkajících se předávání osobních údajů v případě předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

10.1.3.Právo poskytnout kopii zpracovávaných osobních údajů, avšak za podmínky, že právem poskytnout kopii zpracovávaných osobních údajů nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

10.1.4.právo Subjektu údajů na opravu dle čl. 16 Nařízení, jehož obsahem je právo: aby Provozovatel bez zbytečného odkladu opravil nesprávné osobní údaje týkající se Subjektu údajů, právo na doplnění neúplných osobních údajů dotčené osoby, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení dotčené osoby, právo Subjektu údajů na vymazání osobních údajů (tzv. „právo být zapomenut“) podle čl. 17 Nařízení, jehož obsahem je: 

10.1.5.právo na to, aby Provozovatel bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje týkající se Subjektu údajů, pokud je splněn jeden z následujících důvodů:

osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě je zpracování prováděno, pokud neexistuje jiný právní základ pro zpracování osobních údajů, Subjekt údajů vznese námitku proti zpracování osobních údajů podle čl. 21 odst. 1. Nařízení a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování osobních údajů nebo subjekt údajů vznese námitku proti zpracování osobních údajů podle čl. 21 odst. 2. Nařízení, osobní údaje byly zpracovány protiprávně, osobní údaje musí být vymazány, aby byla splněna právní povinnost podle práva Evropské unie nebo práva členského státu, kterému Provozovatel podléhá, osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1. Nařízení;

10.1.6.právo Provozovatele, který zpřístupnil osobní údaje Subjektu údajů, s přihlédnutím k dostupné technologii a nákladům na provedení opatření, přijmout vhodná opatření, včetně technických opatření, informovat ostatní provozovatele, kteří provádějí zpracování osobních údajů, že Subjekt údajů požaduje, aby vymazali všechny odkazy na tyto osobní údaje, jejich kopie nebo repliky, přičemž právo na vymazání osobních údajů obsahujících práva podle článku 17 odstavec 1. a 2. Nařízení nevznikne, pokud je zpracování osobních údajů nezbytné:

10.1.7.na výkon práva na svobodu projevu a informací.

10.1.8.na splnění právní povinnosti, která vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo práva členského státu, kterému Provozovatel podléhá, nebo pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je Provozovatel pověřen.

10.1.9. z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví v souladu s čl. 9 odst. 2. písm. h) a i) nařízení, jakož i čl. 9 odst. 3. Nařízení. 

10.1.10.na archivaci ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely uvedené v čl. 89 odst. 1. Nařízení, pokud je pravděpodobné, že právo uvedené v čl. 17 odst. 1. Nařízení znemožní nebo vážně ztíží dosažení cílů takového zpracování osobních údajů; nebo pro určení, výkon nebo obranu právních nároků;

10.1.11.právo Subjektu údajů na omezení zpracování osobních údajů podle čl. 18 Nařízení, jehož obsahem je:

10.1.12.právo na to, aby Provozovatel omezil zpracování osobních údajů v jednom z následujících případů: Subjekt údajů napadne přesnost osobních údajů, a to po dobu umožňující Provozovateli přesnost osobních údajů ověřit, zpracování osobních údajů je protiprávní a Subjekt údajů vznese námitku proti vymazání osobních údajů a místo toho požaduje omezení jejich použití, Provozovatel již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale potřebuje je Subjekt údajů k prokázání, výkonu nebo obhajobě právních nároků, Subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1. Nařízení, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody na straně Provozovatele převažují nad oprávněnými důvody Subjektu údajů; 

10.1.13.právo, aby v případě, že zpracování osobních údajů bylo omezeno, byly tyto omezené zpracovávané osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovávány pouze se souhlasem Subjektu údajů nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo pro ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby, nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo členského státu;

10.1.14.právo být předem informován o zrušení omezení zpracování osobních údajů;

10.1.15.právo Subjektu údajů splnit oznamovací povinnost vůči příjemcům dle čl. 19 Nařízení, jehož obsahem je: právo, aby Provozovatel oznámil každému příjemci, kterému byly osobní údaje poskytnuty, jakoukoli opravu nebo vymazání osobních údajů nebo omezení zpracování provedené podle článku 16, článku 17 odst. 1. a čl. 18 Nařízení, ledaže se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí, právo, aby Provozovatel o těchto příjemcích informoval Subjekt údajů, pokud o to Subjekt údajů požádá;

10.1.16.právo Subjektu údajů na přenositelnost údajů dle čl. 20 Nařízení, jehož obsahem je: právo získat osobní údaje týkající se Subjektu údajů poskytnuté Provozovateli ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo na přenos těchto údajů jinému provozovateli, aniž by tomu Provozovatel bránil, pokud:

a/zpracování je založeno na souhlasu Subjektu údajů dle článku 6 odst. 1. písm. a) Nařízení nebo čl. 9 odst. 2. písm. a) Nařízení nebo na základě smlouvy podle čl. 6 odst. 1. písm. b) Nařízení a současně

b/ zpracování se provádí automatizovanými prostředky a současně:

10.1.17.právo získat osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo na přenos těchto údajů jinému provozovateli, aniž by jim v tom Provozovatel bránil, nebude mít nepříznivý vliv na práva a svobody jiných osob;

10.1.18.právo na přímý přenos osobních údajů od jednoho provozovatele k druhému, pokud je to technicky proveditelné;

10.1.19.právo dotčené osoby vznést námitku podle článku 21 nařízení, jehož obsahem je:

10.1.20.právo kdykoli vznést námitku z důvodů týkajících se zvláštní situace subjektu údajů proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, které je prováděno na základě článku 6 odst. 1. písm. e) nebo f) Nařízení, včetně námitek proti profilování založenému na těchto ustanoveních Nařízení;

10.1.21.v případě uplatnění práva kdykoli vznést námitku z důvodů týkajících se zvláštní situace dotčené osoby proti zpracování osobních údajů, které se jí týkají, které se provádí na základě čl. 6 odst. 1. písm. e) nebo f) Nařízení, včetně námitky proti profilování na základě těchto ustanovení Nařízení, právo Provozovatele dále nezpracovávat osobní údaje dotčené osoby, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami Subjektu údajů, nebo důvody pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků

10.1.22.právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů týkajících se subjektu údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování v rozsahu, v jakém se týká přímého marketingu; pokud však Subjekt údajů vznese námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, osobní údaje již nemohou být pro tyto účely zpracovávány;

10.1.23.v souvislosti s využíváním služeb informační společnosti právo vznést námitku proti automatizovanému zpracování osobních údajů pomocí technických specifikací;

10.1.24.právo vznést námitku z důvodů týkajících se zvláštní situace Subjektu údajů proti zpracování osobních údajů týkajících se Subjektu údajů, pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely podle článku 89 odst. 1. Nařízení, s výjimkou případů, kdy je zpracování nezbytné pro splnění úkolu z důvodů veřejného zájmu;

10.1.25.právo Subjektu údajů související s automatizovaným individuálním rozhodováním podle článku 22 Nařízení, jehož obsahem je:

10.1.26.právo, aby se na Subjekt údajů nevztahovalo rozhodnutí, které je založeno výhradně na automatizovaném zpracování osobních údajů, včetně profilování, a které vůči němu má právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká, s výjimkou případů podle článku 22 odst. 2. Nařízení (tj. s výjimkou případů, kdy rozhodnutí: (a) je nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi Subjektem údajů a Provozovatelem,

10.1.27.povoleno právem Evropské unie nebo právním řádem členského státu, kterému Provozovatel podléhá a který rovněž stanoví vhodná opatření zaručující ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů Subjektu údajů nebo (c) na základě výslovného souhlasu Subjektu údajů.

IX. Informace o právu Subjektu údajů odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů:

11.1.Subjekt údajů je oprávněn svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování osobních údajů na základě souhlasu uděleného před jeho odvoláním.

Subjekt údajů je oprávněn kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů – zcela nebo částečně. Částečné odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů se může týkat určitého typu operací zpracování, přičemž zákonnost zpracování osobních údajů v rozsahu ostatních operací zpracování zůstává nedotčena. Částečné odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů se může týkat určitých konkrétních účelů zpracování osobních údajů/některých konkrétních účelů zpracování osobních údajů, přičemž zákonnost zpracování osobních údajů pro jiné účely zůstává nedotčena.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů může Subjekt údajů uplatnit v listinné podobě na adresu Provozovatele zapsanou jako jeho sídlo v obchodním rejstříku v době odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo v elektronické podobě prostřednictvím elektronických prostředků (zasláním e-mailu na e-mailovou adresu Provozovatele uvedenou v identifikaci Provozovatele v tomto dokumentu).

XII. Poučení o právu Subjektu údajů podat stížnost u dozorového úřadu:

12.1.Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu práce nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se domnívá, že zpracování osobních údajů, které se ho týkají, je v rozporu s Nařízením, aniž jsou dotčeny jakékoli jiné správní nebo soudní opravné prostředky.

Subjekt údajů má právo být dozorovým úřadem, kterému byla stížnost podána, informován o pokroku a výsledku stížnosti, včetně možnosti požádat o soudní opravný prostředek podle článku 78 nařízení.

12.2.Dozorovým úřadem ve Slovenské republice je Úřad pro ochranu osobních údajů Slovenské republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika. Tel. kontakt: +421 /2 3231 3214, E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk,

XIII. Informace související s automatizovaným rozhodováním, včetně profilování:

13.1.Vzhledem k tomu, že v případě Provozovatele nejde o zpracování osobních údajů Subjektu údajů formou automatizovaného rozhodování, včetně profilování uvedeného v článku 22, odst. 1. a 4. Nařízení, není Provozovatel povinen poskytovat informace podle článku 13 odst. 2 písm. f) Nařízení, tj. informace o automatizovaném rozhodování, včetně profilování, a o použitém postupu, jakož i o významu a očekávaných důsledcích takového zpracování osobních údajů pro subjekt údajů. Neuplatňuje se.

XIV. Závěrečná ustanovení

14.1.Tyto Zásady a poučení o ochraně osobních údajů a poučení o používání souborů cookie tvoří nedílnou součást Všeobecných obchodních podmínek a Reklamačního řádu. Dokumenty – Všeobecné obchodní podmínky a Reklamační řád tohoto Webového sídla jsou zveřejněny na doméně Webového sídla Prodávajícího.

14.2.Toto Zásady ochrany osobních údajů nabývají platnosti a účinnosti zveřejněním na Webovém sídle Prodávajícího dne 10. 10. 2023 

Tento eshop je certifikován http://www.pravoeshopov.sk

DORUČENÍ
DO 3 DNŮ
DOPRAVA ZDARMA
NAD 1299 Kč
14 DNÍ
NA VRÁCENÍ
Purchase options
Select a purchase option to pre order this product
Countdown header
Countdown message


DAYS
:
HRS
:
MINS
:
SECS